Osmanlı döneminde Kemah Kaymakamları

KEMAH KAYMAKAMLARIMIZ

1859 tarihinde Dersim kaymakamlık merkezinin Kemah kazasından Çar sancak kazasına tahvili ve İsmail Ağa'nın Kemah kazasına müdür olarak tayin edildiğini,

1893 tarihinde Erzurum Vilayeti Kemah Kazası Kaymakamlığı'na Mehmet Ali Efendi'nin ve Refahiye Kaymakamlığı'na Mehmet Sadık Efendi'nin tayin edildiğini,

Bu tarihten tam iki ay sonra Erzurum vilayeti dâhilinde Kemah Kaymakamlığı'na Refahiye Kaymakamı Mehmet Sadık Bey'in ve onun yerine Mehmet Ali Efendi'nin tayin edildiğini,

İlgili tarihten iki ay sonra nedeni belli almayan bir sebeple ilgili kaymakamların yerlerinin bir kez daha değiştirildiğini ve Refahiye Kaymakamı Mehmet Ali Bey'in Kemah Kaymakamlığı'na ve müntahabından Mehmet Sadık Efendi'nin Refahiye Kaymakamlığı'na tayin edildiğini

1897 tarihinde Erzurum Vilayeti Kemah Kazası Kaymakamlığı'na Muhammed Hilmi Efendi'nin tayin edildiğini

1898 tarihinde Kemah Kaymakamı Cemil Bey'in İspir Kaymakamlığı esnasındaki su-i istimalinden dolayı azli ve yerine münasip birinin tayin edilmesinin uygun görüldüğünü ve bu karara istinaden Erzurum Vilayeti Kemah Kazası Kaymakamı Cemil Bey'in azliyle yerine Eleşkirt Kaymakamı Tahir Efendi'nin tayini talebinin Mekteb-i Mülkiye-i Şahane mezunu olmaması nedeniyle uygun görülmeyip Ali Galip Bey'in tayini edilmesinin uygun görüldüğünü

1898 tarihinde Erzurum Vilayeti dahilinde Kemah Kazası Kaymakamlığı'na, Mekteb-i Mülkiye mezunlarından Ali Galib Bey'in tayin edildiğini,

1899 tarihinde ise Kemah Kaymakamlığı'na tayin edilen Erzurum İdadisi muallimlerinden Ali Galib Efendi'den münhal kalan kavanin ve ilm-i servet derslerinin Hikmet-i Tabiiyle Muallimi Hüsnü Efendi'ye, ahlak dersinin de Ulum-ı Diniyle ve Arabî Muallimi Ahmed Efendi'nin uhdesine verilmesinin uygun görüldüğünü,

1901 tarihinde Tedavi amacıyla Der saadet’e gelmek için izin isteyen Kemah kaymakamı Şevket Efendi'ye, memuriyetinden izinli olarak ayrıldığında yerine başkasının tayin olunacağının anlatıldığını,

1902 tarihinde Şevket Efendinin hastalığının artması üzerine ameliyat olmak üzere istifa ederek der saadet’e gitmeye hazırlanan Kemah Kaymakamı Şevket Efendi'nin yerine Haleb Vilayeti'nde maiyet memurluğu görevini tamamlayan Mehmet Rıfat Efendi'nin tayininin tensibi için adı geçenin tercüme-i hal varakasının gönderildiği

1902 tarihinde Kemah Kaymakamlığı'na Mehmet Rıfat Efendi'nin tayin edildiğini

1903 tarihinde Kasaba Kazası Kaymakamı İsmail Hakkı Efendi'nin, ahali ile uyuşamaması ve hakkındaki şikâyetlerden dolayı azledilerek, yerine tayin edilmesi düşünülen Urla Kaymakamı Cemal Efendi'nin de muhakemeye alınıp azledilmesi sebebiyle, Urla Kaymakamlığı'na Eğri dere Kaymakamı Salih Salim ve Kasaba Kazası Kaymakamlığı'na da Kemah Kaymakamlığı'ndan müstafi Şevket Efendi'nin tayinlerinin tensip olunduğunu,

1903 tarihinde Birecik Kaymakamı Abdülgani Efendi'nin lakayt tavırlarından dolayı azledilerek yerine Kemah Kaymakamlığı'ndan müstafi Şevket Efendi tayin edildiğinden bu tayinle ilgili maaş ve diğer muamelelerin tamamlanması ile ilgili der saadet makamına mektup yazıldığını,

1903 tarihinde Birecik Kaymakamlığı'na Kemah kaymakam-ı sabıkı Şevket Efendi'nin tayin edildiğini

11 Şubat 1908 tarihinde Tortum Kaymakamlığı'na Kemah Kaymakamı Halil Rıfat ve Kemah Kaymakamlığı'na da Çölemerik Kaymakamı Receb Ragıb Efendilerin tayinleri.

1909 tarihinde Kemah Kazası Kaymakamlığı'na Namervan(Narman) Kazası Kaymakamı Mustafa Reşat, Refahiye Kazası Kaymakamlığı'na Kemah Kazası Kaymakamı Şükrü, Namervan Kazası Kaymakamlığı'na Kuruçay Kazası Kaymakamı Ali ve Kuruçay Kazası Kaymakamlığı'na da Refahiye Kaymakamı Afif efendilerin tayin edildiğini,

1910 tarihinde Erzurum vilayeti Kemah Kazası Kaymakamlığı'na İsmail Hakkı Bey'in tayin edildiğini,

1910 tarihinde yine ilçemizden Erzurum vilayeti dâhilinde olan Kara kilise Kaymakamlığı'na, Kemah Kaymakamlığı'ndan müstafi Reşat Bey'in tayin edildiğini,

1912 tarihinde Kemah'a gelmeyen Kaymakam Ali Rıza Efendi'nin yerine Erzurum Merkez Kaymakamı Vasıf Bey'in tayini ve kaymakamlık maaşının birinci sınıfa iblağ edildiğini,

1912 yılında Nebk Kaymakamı Ahmet Fuad Bey'in yerine Baalbek Kaymakamlığı'na tayin olunan İzzet Bey'in ve Baalbek kazasına da evvelce de işar olunan Kemah Kaymakamı Receb Ragıb Bey'in tayini edildiğini (Suriye)

1912 yılının sonlarına doğru Kemah Kazası Kaymakamlığı'na Halil Rıfat Efendi'nin tayin edildiğini,

1913 tarihinde Kemah Kazası Kaymakamlığına Receb Ragıb Bey'in tayin edildiğini

1913 yılının sonlarına doğru Kemah Kaymakamı Receb Ragıb Bey'in Aclun Kaymakamlığı'na tayiniyle Aclun Kaymakamı Fuad Bey'in Arab muhitinden başka mahalle nakledildiğin, (Suriye)

13 Ağustos 1914 tarihinde Kemah Kaymakamı Tahir Bey’in Hınıs Kaymakamlığına atandığını,

12 Temmuz 1915 tarihinde Kâhta Kaymakamı Talat Bey’in Kemah Kaymakamlığına atandığını,

1916 tarihinde, Kangal kaymakamı Rıfat, Hafik Kaymakamı Celaleddin ve Divriği kaymakamı Hamdi, Kuruçay kaymakamı Beşir ve Kemah Kaymakamı Talat Beylerin vilayet-ı müstahlasadaki kazalara atandığını,

9 Haziran 1917 yılında tarihinde Orduya hizmetlerinden büyük başarı sağlayan Kemah Kaymakamı Ragıb, Refahiye Kaymakamı Ferid ve Erzincan Jandarma Tabur Kumandanı Vekili Mülazım-ı Evvel Cemil Efendi'nin taltiflerinin uygun olduğu

1917 tarihinde Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden "Tahsisat-ı mestureden talep olunan meblağın sürat-i irsali lüzumu Hariciye Nezareti’ne ve jandarma zabitan ve efradı için de Baş kumandanlık'a yazılmış ve Kemah kaymakamının Baalbek'e nakli muvafık görülmüştür" şeklinde Suriye Vilayeti'ne bir telgraf çekildiği

1917 tarihinde Receb Ragıb Bey'in Kemah Kaymakamlığı'nda ibkası talebine dair Suriye ve Erzurum Vilayeti’ne telgraflar çekildiğini,

1917 tarihinde Kemah Kaymakamı Ragıp Bey’e Mecid Nişanı verildiğini,

1918 tarihinde Vilayet Muhacirin Müdüriyeti'ne Dirik Kaymakamı Sabri, Dirik Kaymakamlığı'na, Nusaybin Kaymakamı Mazhar ve Nusaybin Kaymakamlığı'na da Kemah Kaymakam-ı sabıkı Edhem Kadri beylerin nakil ve tayinlerine dair Memurin ve Sicil-i Ahval Müdüriyeti'nden Diyarbakır vilayetine telgraflar çekildiğini

1920 tarihinde Agâh Bey’in(Kemah Kaymakamı) olarak tayin edildiğini,

biliyormuydunuz?

Kemah ile ilgili arşiv dökümantasyon çalışmalarım sürmektedir. Çok yakın bir zamada daha önce hiç bir yerde okumadığınız ve hiç bir yerde duymadığınız müthiş gerçekleri sizlerle buluşturacağım.

instagram facebook twitter

Haberdar Olun