Tarihde Kemah MiralaylarıMiralaylık  Osmanlı Devletinin son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan Mirliva ile Kaymakam rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden Albay askeri rütbesidir.

Ancak Miralay rütbesi de 26 Kasım 1934 tarihli 2590 sayılı Lâkap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanunun üçüncü maddesi gereğince iptal edilmiştir.

Kemah ilçemizde görev yapan Miralay’lara Osmanlı devletinin son döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında oldukça büyük iş düşmüştür.

Kemah Boğazındaki çarpışmalarda Kemah Miralayları büyük başarılar göstermişlerdir.

Şimdi sizlere Başbakanlık Devlet Arşivlerinden elde edindiğimiz Kemah Miralaylarını ve o dönemin alınan kararlardan bir bölümünü takdim ediyoruz.

Erzurum sancağında Vadi-i Vank nahiyesinde Erencilos karyesinde bin akça timara mutasarrıf Hüseyin emekdar olmağla yine karye-i mezburede bin akça timara mutasarrıf Bekir'in hüsn-i ihtiyarıyla kasr-ı yedinden iki bin akçalık olmak üzere merkum Hüseyin'e ihsan olmasına dair Kemah Miralayı Feyzullah imzasıyla arz.

Erzurum sancağında Kuruçay nahiyesinde sakin İbrahim'e üç bin akça timar için yedine ibtida emri ihsan olunmasına dair Kemah Miralayı Feyzullah imzasıyla arz.

Zor Sancağı'nda Kemah Nahiyesi'nde Hasan nam kimseye tımar tevcihine dair Kemah Miralayı Hüseyin Bey'in arzı üzerine buyuruldu

Kemah Miralayı Hasan'ın Ortail Nahiyesi'ne tabi Eğri karyesi ve tevabii timarı hakkındaki arzı.

Erzurum sancağında Eşail nahiyesinde Göci karyesinde on bin akça timara mutasarrıf Hüseyin yedinde olan beratını zayi etmekle zayinden berat itasına dair Kemah Miralayı Hüseyin imzasıyla arz.

Erzurum sancağında Vanik Vadisi nahiyesinde Erencilos nam karyede Ali'den kalma tımarın diğer Ali'ye tevcihi hakkında Kemah Miralayı Hüseyin imza ve mühürüyle

Erzurum sancağının Kuzey Kemah nahiyesinde kasr-ı yed suretiyle inhilal eden timarın Müslim nam eshab-ı timarın timarına zam ve ilhakla tevhiden berat itasına dair Miralay-ı Kemah Hüseyin imzalı arz

Erzurum sancağında iki neferden mahlul olan timarın Hüseyin ve Mehmed'e ihsan olunmasına dair Kemah Miralayı Hüseyin imzasıyla yazılan arz.

Erzurum sancağının Kemah nahiyesinde uhdesinde üç kılıç timar bulunmasına mebni bir kılıcının Halil nam kimseye ihsanı hakkında Miralay-ı Kemah Hüseyin imzalı arz.

Kemah Miralayı Hüseyin'in Kerer karyesi ve tevabii tımarı hakkında arzı.

Erzurum sancağında mahlul olan timarın sancak-ı mezkur mülazımlarından Mustafa'ya ihsan olunmasına dair Kemah Miralayı Hasan imzasıyla arz

Kemah Miralayı Hasan'ın Kuzican Nahiyesi'ne tabi Yenice karyesi ve tevabii timarı hakkındaki arzı.

Erzurum sancağının Kuruçay nahiyesi eshab-ı timarından Mehmed ve Hüseyin nam kimselerin Tiflis muhafazasında Revan Kalesi'nin feth ve teshirinde bulunmadıklarından inhilal eden timarlarının bir berat altında Ahmed nam kimseye tevcih ve ihsanı hakkında Miralay-ı Kemah Hasan imzalı arz.

Erzurum sancağının Gercanis nahiyesinde inhilal etmiş olan timarın Osman nam kimseye itası ve Miralay-ı Sabık İbrahim'in tatbik mü hrünün refiyle beraber muma-ileyhin mührüyle gelcek inhalara sem u itibar edilmemesine dair Miralay-ı Kemah imzalı arz.

Erzurum sancağının Ortail nahiyesinde inhilal etmiş olan timarın Mahmud nam kimseye itasına dair Miralay-ı Kemah Hasan imzalı arz

Erzurum sancağında Cankoroş karyesinde bin beş yüz akça timara mutasarrıf Fazlı'dan mahlul olan timarın Yusuf'a ihsan olunmasına dair Kemah Miralayı Hasan imzasıyla yazılan arz.

Erzurum sancağının İsain nahiyesinde inhilal eden timarın Osman nam kimseye tevcih ve ihsanı hakkında Miralay-ı Kemah İbrahim imzalı arz.

Erzurum sancağının Ortail ve Dikenli nahiyelerinde münhal timarların Halil ve Hasan nam kimselere verilmesine dair Miralay-ı Kemah İbrahim imzalı arz.

Erzurum sancağının Gercanis nahiyesinde kasr-ı yed suretiyle inhilal eden iki timarın bir berat altında Osman nam kimseye itasına dair Miralay-ı Kemah İbrahim imzalı arz

Kemah Miralayı Hasan'ın Vadi-i Vank Nahiyesi'ne tabi Ermenek karyesi ve tevabii timarı hakkındaki arzı.

Kemah Miralayı Hüseyin'in Keman Nahiyesi'ne tabi Örü? karyesi ve tevabii timarı hakkındaki arzı.

Kemah miralayı Hüseyin'in Hasan'dan mahlul tımarın Abdullah'a tevcihi hakkında arzı.

Kemah Miralayı İbrahim'in Erzurum sancağında tımar tevcihi hakkında buyuruldusu Mehmed'e tımar tevcihine dair Kemah Miralayı Ömer imzalı arz.

Kemah Miralayı İbrahim'in Erzurum sancağında tımar tevcihi hakkında buyuruldusu

Mehmed'e tımar tevcihine dair Kemah Miralayı Ömer imzalı arz

Erzurum sancağında tımar tevcihi hakkında Kemah Miralayı Ali'nin arzı ve merbut berat-ı ali.

Kemah Miralayı Ebubekir’in tımar tevcihi hakkında arzı üzerine berat-ı ali

Erzurum sancağında Nan karyesinde Ömer'den kalma tımarın kendisine tevcihine dair Kemah Miralayı Hasan imzasıyla tahrirat.

Erzurum sancağında Kuruçay nahiyesinde Sebganik nam karyede İbrahim'den mahlul tımarın Ulukilise'de sakin Mehmed'e tevcihine dair Kemah Miralayı Hüseyin imza ve mührüyle verilen ariza

Erzurum Sancağı'nda Kemah Nahiyesi'nde vaki tımar mahlulünün tevcihine dair miralayın arzuhali

Ahmed'e tımar tevcihine dair Kemah Miralayı Ömer imzalı arz

Erzurum sancağında Kuruçay nahiyesinde tımar işlerine dair Kemah Miralayı Seyyid Numan'ın arzı ve merbut Ahi Çelebi Mahkemesi Naibi Ömer Efendi'nin ilamı


instagram facebook twitter

Haberdar Olun